Loreta Tarvydienė (Utenos Dauniškio gimnazija )

Loreta Tarvydienė
Utenos Dauniškio gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

IT
Komunikacijos
Gamtos dalykų kompetencijos
Mokiniai šiais laikais pasižymi itin prastais komunikacijos įgūdžiais. Jie nemoka klausytis, nemoka kalbėti apie save, nemoka trumpai ir aiškiai pateikti net ir gerai žinomos informacijos.
Reikalinga – ateities profesijoms.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Fizika.
Ugdymo turinį papildyti plačiau moderniąją fizika – Kvantine fizika 11/arba 12 kl.
Astronomija.
1 -a savaitinė pamoka 11/12 kl./arba pasirenkamas dalykas

XXI a. fizikos atradimai ir ateities gyvenimas.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

nebūtinai

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nereikalingas. 4 metų užtenka.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Per mažas yra 3 metų vidurinis ugdymas. Geras – 4 metų.
Ramesnis, be skubos, darbo tempas. Nes vėl tektų tik „prabėgti’ per programas. Geresnis dalyko turinio įsisavinimas.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Tik jokiu būdu ne gamtos mokslus ar IT.

Tai ateities profesijų mokslai.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Sutinku, kad mokinys, pagal savo galimybes, ar norėdamas pagilinti pasirinktą pamoką (pvz. fiziką), laisvai galėtų dar pasirinkti 1 dalyką.
Siūlau kaip pvz. – astronomijos dalyką.
Sudaromos sąlygos mokiniui lengviau tolesnėse studijose, renkantis savo karjeros galimybes

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Sutinku. pan. 5.8
Sudaromos sąlygos mokiniui lengviau tolesnėse studijose, renkantis savo karjeros galimybes

6. Kita

Fizikos mokymą, kaip atskirą dalyką, palikti nuo 7 klasės. Ir jokiu būdu tik ne nuo 10 klasės. Tai taptų visišku fizikos sunaikinimu.
Siūlau dalį 8 klasės temų permesti į 7 klasės kursą, tai sumažintume per daug perkrautą 8 klasės programą.
Negalima fizikos dalyko integracija į kitus gamtos mokslus 7-9 klasėse.
11 klasėje – sumažinti kai kurių skyrių temas, o 12 kl. papildyti šiuolaikinės fizikos temomis.
Siūlau – Fizikos A kurso 12 kl. 4 fizikos pamokas + 1 astronomijos, kaip pasirenkamąjį dalyką
arba
Fizikos B kurso 12 kl. 2 pamokas + 1 astronomijos pamoką, kaip pasirenkamąjį dalyką.
Palikti taip:
Taigi 7-10 kl. Pirmas koncentras- bendras fizikos kuras. ( 5 skyriai)
11- 12 kl. Antras koncentras ( aukštesnio lygio tie patys 5 skyriai)
Kiekvienas iš gamtos mokslų turi savo specifiką, tų dalykų pagrindus padedam mokyti būtent nuo mažens. Šie dalykai yra sunkūs, reikalaujantys rimto pasiruošimo ateičiai. Lietuva garsėja savo darbais ES ir pasaulyje, tad tai ir labai perspektyvios specialybės. O mokykloje ir yra pradedami formuoti akademiniai gamtos mokslų pagrindai. Ir jie turi būti suformuoti mokiniui pakankamai aiškiai, tiksliai.