Leonas Miklius (Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba)

Leonas Miklius
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Raseinių rajono technologijų mokytojų metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Technologijų pamokų skaičių 7 – 8 klasių koncentre didinti iki 4 val. per 2 metus
Technologijų pamokų skaičių 9 – 10 klasių koncentre didinti iki 4 val. per 2 metus

2. Nustatyti maksimalų mokinių skaičių grupėse iki 15.

1. Šiuo metu trūksta laiko mokinių praktinių gebėjimų ugdymui. Esant vienai savaitinei valandai galima suteikti mokiniams tik teorines žinias.

2. Esant didesniam mokinių skaičiui negalima užtikrinti saugaus darbo ir higienos normų reikalavimų.