Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja , (Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.)

Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja ,
Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Rajono gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Reikia atnaujinti ugdymo programas, bet tai turi vykti pamažu, gerai įvertinant turimus resursus ir būtinybę.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Neintegruoti į ugdymo turinį įvairių programų: ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ , ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ ir kt.

Tikslingiau būtų mokslo metų eigoje išklausyti specialistų parengto trumpo kurso, o ne tai, kad mokytojas ,,pritempia“ iki tos temos.
Peržiūrėti ugdymo turinį, jį siaurinti. Turi būti viena pagrindinio ugdymo ir brandos egzaminų programa.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1.Gamtamokslinis ugdymas – fiziką, chemiją ir biologiją 7-9 klasėse dėstyti atskirai, o ne kaip vieną integruotą gamtos mokslų kursą.
2. Sudarant bendrąsias programas, atsižvelgti, kad temos, kurios nagrinėjamos keliuose dalykuose, būtų įtrauktos į tuos pačius mokymo metus.
1.Dalykų integravimas nepagerins mokinių gamtamokslinio raštingumo, sunku bus mokytis į „gylį“, taigi gamtamokslinis raštingumas nepagerės.
2. Būtų geresnė mokinių motyvacija, į tą patį dalyką būtų galima pažvelgti įvairiais aspektais, paprasčiau ir tikslingiau daryti integruotas pamokas.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Nėra konkrečios vertinimo sistemos : individualios pažangos ir kaupiamojo vertinimo.

Labai sudėtingas vertinimas : balai, pažymiai, lygiai. Būtina suvienodinti vertinimo sistemą ir padaryti ją aiškią ir suprantamą visiems.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Daugeliui 6m. amžiaus vaikams per anksti eiti į pirmą klasę.

Būtina atsižvelgti į vaiko brandą.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame

Sudėtinga paruošti kvalifikuotus pedagogus, per ilgai vaikai bus mokomi vieno mokytojo.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nepritariame dėl socialinio – emocinio ugdymo.

Ugdymas sutrumpėja, mokiniai per vienus metus nespės tinkamai apsispręsti kokius dalykus reikia pasirinkti, kur sieks studijuoti toliau. Nėra mokytojui užduočių bazės. Užduočių bazę reikia susikurti, o tai ganėtinai sunku padaryti per skirtas 8 min pamokos pasiruošimui.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Mokinių skaičiaus mažinimas klasėse, ypač mažinti grupes praktiniams darbams atlikti.

Dalykų tūrinio gilinimui (gamtamoksliniam ugdymui) praktinei veiklai atlikti mažesnėse grupėse.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nepritariame

Mažinimą palikti kaip pasirenkamąjį dalyką pagal mokinio poreikius.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Abejojame, ar padidės pasirenkamųjų dalykų skaičius.
Per daug bus apkrauti mokiniai, nėra pinigų mokytojų apmokėjimui.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Mažose mokyklose ribojamas modulių skaičius, nėra galimybės vaikams pasirinkti pageidaujamus modulius, dėl to atsiranda diskriminacija tarp kaimo ir miesto mokyklų.

6. Kita