Lazdijų r. Šeštokų mokyklos metodinės grupės (Lazdijų r. Šeštokų mokykla)

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos metodinės grupės
Lazdijų r. Šeštokų mokykla
Lazdijų r. Šeštokų mokykla

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Kompetencijų ir pakaktų, jos turėtų būti aiškiai suprantamos visiems švietimo sistemos dalyviams; gal kai kurias kompetencijas galima ir apjungti išvengiant nereikalingos painiavos (pvz. skaitmeninio ir medijų-informacinio raštingumo kompetencijas)

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Mažinti ugdymo turinio apimtis, nenagrinėti temų, kurios sunkiai pritaikomos gyvenimiškose situacijose, daugiau laiko skirti dalykų integracijai, temų gilinimui, mokinių kūrybiškumui, praktinių gebėjimų ugdymui.
Būtina suvienodinti mokomąją medžiagą- vadovėlius, ypatingai užsienio kalbos.
Dėl integruoto gamtos mokslų, fizikos, chemijos, biologijos dalykų kurso pagrindiniame mokyme. Jei bus išplėstas integruotas kursas (5-8kl.) , tai atskirų dalykų mokymas praranda prasmę, nes vargu ar bus užtikrintas deramas tęstinumas.
Nereikalingi vektoriai 11 klasėje.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Jis būtų reikalingas, tik tuo atveju, jei būtų vykdoma reali praktinė, eksperimentinė, tiriamoji ir t.t. veikla, kuri reikalauja nemažų laiko sąnaudų.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Vidurinio ugdymo metu mokinys šį laiką galėtų išnaudoti giminingo dalyko integracijai, jei besimokant (atliekant brandos darbą) paaiškėtų, jog reikalingos geresnės kito dalyko kompetencijos.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Tai bendrasis vidurinis išsilavinimas praranda prasmę.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita