Lazdijų r. Kučiūnų mokykla (Lazdijų r. Kučiūnų mokykla)

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla
Lazdijų r. Kučiūnų mokykla
Mokyklos metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Didesnį dėmesį skiriant vaikų sveikatingumui, visoms pradinėms klasėms skirti vienodą kūno kultūros pamokų skaičių.
Dabar skiriama 2 kl. -2, kitoms po 3 kūno kultūros pamokas.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Mažinti ugdymo turinio apimtis, didesnį dėmesį skiriant tarpdalykinei integracijai.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Palikti vertinimą dešimtbale sistema.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame. Siūlome priešmokyklinį ugdymą palikti nuo 6 metų.
Ne visi vaikai nuo 5 metų bus pasiekę mokyklinę brandą.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame. Pradinį ugdymą palikti 1- 4 klasėse.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita