Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla (Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla)

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla
Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla
Pradiniu klasių mokytojų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Mažinti ugdymo turinio apimtis
Peržiūrėti ir patikslinti bendrojo ugdymo programų turinius. Ugdymo programas kurti pagal Lietuvos tautinį modelį, o ne kopijuojant po atskirą dalį iš įvairių pasaulio šalių.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Išgryninti kompetencijas
Mokomųjų dalykų turinys nepadeda mokiniams ugdytis bendrųjų kompetencijų

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Dėl ugdymo turinio apimties didėjimo yra žemi mokinių pasiekimai. Dauguma programų perkrautos. Dalis temų dubliuojasi.
Mokymą priartinti prie realaus gyvenimo aktualijų.
Tiksliau apibrėžti ugdymo turinį, daryti jį lankstesnį, vengti perkrovimo. Programos turi atitikti šiuolaikinės mokyklos poreikius.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Mažinti BP apimtį.
Yra neaktualių, neesminių temų.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Neaiški mokomųjų dalykų integracija. Per didelė ugdymo turinio apimtis. Dalykinis turinys labai platus, mokomasi paviršutiniškai.
Mažinti integruojamų programų skaičių- jų dabar labai daug – jas apjungti į atskirą vienetą. Būtina peržiūrėti, kad tos pačios temos nebūtų dubliuojamos, o vienai ar kitai jų skiriama daugiau laiko vienais ir tais pačiais metais. IT – atskiras mokomasis dalykas.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Sukurti bendrą, vieningą pažangos vertinimo įrankį visoms mokykloms. Nepritariame vertinimui 4 lygiais. Pradinėse klasėse atsisakyti įsivertinimo.
Palikti vertinimą dešimtbale sistema. Dešimties balų vertinimo sistema yra aiški ir konkreti. Pažymys mokinius motyvuoja. Išgryninti prioritetinę vertinimo kryptį: ar vaiko asmeninė pažanga, ar rezultatas (kokybė). Aiškiai, konkrečiai aprašyti požymius. Mažinti ,,popierizmą“.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame
Siūlome pradėti privalomą ugdymą taip kaip dabar yra, kadangi vaikai per maži išlaikyti dėmesį, susikaupti.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame
Ugdymosi procesą pradinėse klasėse palikti, kaip yra iki šiol: nuo 1 kl. iki 4 kl.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita