Laimutė Dekienė (Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla)

Laimutė Dekienė
Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Mokykloms teikti kryptingą ir profesionalią pagalbą gerinant mokymosi sunkumus patiriančių mokinių mokymąsi.
Sudėtinga socialinė aplinka tiesiogiai įtakoja mokinių pasiekimus, mokymosi motyvaciją. Trūksta mokytojų padėjėjų, spec. pedagogų pagalbos.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Į dalykų ugdymo turinį integruojama pernelyg daug įvairių papildomų programų: sveikatos ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, alkoholio, tabako, narkotikų prevencijos ir kt. Siūlome jas ne integruoti, o apjungti į vieną programą ir specialiai skirti tam laiką (pamoką).
Atsisakyti neesminio ir nebeaktualaus turinio, sudarant sąlygas gilesniam išmokimui.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Parengti suvienodintą vertinimo sistemą, kuri būtų taikoma visose mokyklose vienodai.
Vaikui perėjus iš vienos mokyklos į kitą tėvai ( ypač pradinukų) sunkiai pripranta prie naujos sistemos.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Priešmokyklinis ugdymas tėvų sprendimu būtų vykdomas nuo 5-6 metų, atsižvelgiant į asmeninę vaiko brandą.
Vaikai labai skirtingai vystosi ir pasiekia brandą.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Taip.
Per 5 m. bus galima neskubant ir tvirčiau įsisavinti pradinio ugdymo programą, kurioje kai kurios temos turėtų būti perkeltos į pagrindinį ugdymą.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Taip.
Per tuos metus asmuo subręs ir galės apsispręsti, ko jis gyvenime nori siekti.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Socioedukaciniam ugdymui, informacinėms technologijoms, emocinėms kompetencijoms ugdyti.
Jas sąlygoja socialinė mokinių aplinka.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Aprūpinimo techninėmis priemonėmis.

Trūksta kompiuterių ir kt. IT priemonių.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Taip.
Mokiniai perkraunami nereikalingomis žiniomis.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Taip.
Geriau ir plačiau bus įsisavinama tai, kas jam asmeniškai svarbu, reikalinga.

6. Kita

Mokslo metus baigti gegužės 31 d. , nes klasės nėra pritaikytos vasaros karščiams.
Kiekvienoje mokykloje, nepriklausomai nuo mokinių skaičius psichologas, logopedas, soc. pedagogas, mokytojo padėjėjas ir kiti specialistai turi dirbti kiekvieną dieną.
Bendrosios programos dera su ugdymo vertinimo praktika: Sukurti vertinimo sistemą, kuria būtų galima vertinti individualią mokinio pažangą, jo kompetencijas, o ne tik žinias. Atsisakyti NMPP.
Pateikti rekomendacijas, kaip išvesti pasiekimų vidurkį iš kaupiamojo balo, jeigu mokiniai vertinami aprašomuoju būdu.
Išbraukti neteiktiną pavyzdį, „kad bendradarbiavimo ugdymas netinka per matematiką.“