Laima Trinkūnienė (Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija)

Laima Trinkūnienė
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
Lietuvos kūno kultūros mokytojai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Skyriaus „Bendrųjų programų sandara“ poskyryje „Ugdymo rezultatų struktūra“ (11 psl.) pasigendama Kūno kultūros arba Fizinio ugdymo (pagal naująjį Sporto įstatymą) raštingumo termino. Įrašyti.
Sveikatos raštingumas gali būti integruotas į visus gamtos mokomuosius dalykus, yra globalus, plačiai suvokiamas. Kūno kultūros arba Fizinio ugdymo raštingumo terminas aiškesnis, tikslesnis, tiesiogiai sietinas su mokomojo dalyko pavadinimu mokykloje.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita