Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba (Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija)

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Palikti mokymo pakopų struktūrą 4+4+4
Priešingu atveju neaišku, kiek klasių liks išgrynintoje gimnazijoje, ar išliks PUPP ir kurioje klasėje.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Gamtos mokslus 7-9 kl. dėstyti atskirai, o ne kaip vieną integruotą gamtos mokslų kursą.

10 kl. atsiranda nauji dalykai: filosofija, teisė
Neaiškus 10 kl. mokomųjų dalykų sąrašas

Nebus kokybiško mokymosi: nepagerinsim gamtamokslio raštingumo, nebus gerų pasiekimų olimpiadose, konkursuose, tinkamai neparengsime brandos egzaminams.

Kur gausime specialistų kelioms pamokoms?
Jeigu vidurinis ugdymas nuo 10 kl., tai ir dalykų pasirinkimai turėtų būti po 9 kl.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Sukonkretinti individualios pažangos fiksavimą ir pateikti konkrečius būdus, kaip mokiniui ją fiksuoti (ne mokytojui).

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Siūlome palikti 4+4+4 mokymo struktūros modelį
3 m. vidurinis ugdymas tiktų tik neišgrynintoms gimnazijoms.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Dalykų moduliai.
Diferencijuotas mokymas.
Didesnis mokomojo dalyko valandų skaičius mokiniams, besimokantiems A lygiu.
Gilesnis dalykų mokymasis

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Dalykų suderinamumas: temos, kurios nagrinėjamos keliuose dalykuose, būtų įtrauktos į programą tais pačiais mokslo metais.
Geresnė mokymosi kokybė.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Siaurinti privalomų dalykų programų apimtį (pvz., lietuvių literatūros privalomų autorių skaičių ir kt.)

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Vidurinio ugdymo programa ir brandos egzaminų programa turi būti tokia pati.
Mokytojai viduriniame ugdyme vadovaujasi ne bendrosiomis, o egzaminų programomis.