Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla (Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla)

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla
Metodinės tarybos siūlymai.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Formuoti mokinių vertybines nuostatas.
Ugdymo procese reikia kryptingai formuoti mokinių vertybines nuostatas, nes jos padeda siekti konkrečių ir teisingų tikslų.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Pateikti dailės pamokų teminio išplanavimo pavyzdžių mokytojams, kurie padėtų vieną temą plėtoti per visas pradinės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos klases.
Kad matematikos ugdymo turinys sutaptų su egzaminų temomis.
Siūlytume suvienodinti užsienio kalbų mokymo vadovėlius (ar bent pateikti rekomendacijas).
Dabartinėse meninio ugdymo programose, vadovėliuose daug fragmentiškų dalykų, tarp kurių atrasti ryšį yra sudėtinga.

Dažnai matematikos ugdymo turinyje pateikiamos vienos temos, o egzaminuose mokiniai susiduria su visai kitokiomis užduotimis.
Kad užsienio kalbos mokymasis būtų tolygesnis ir lygiavertis.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Nepritariame vertinimui 4 lygiais.
Pažymys motyvuoja, jis aiškiai suprantamas ir mokiniams, ir tėvams. Dešimties balų vertinimo sistema yra aiški ir konkreti.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame. Siūlome pradėti privalomą ugdymą nuo 6 metų.
Dauguma vaikų dar nepasiruošę fiziškai ir emociškai. Vaikai per maži išlaikyti dėmesį, susikaupti.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame. Ugdymosi procesą pradinėse klasėse palikti, kaip yra iki šiol: nuo 1 kl. iki 4 kl.
Tai nebūtų tikslinga, siekiant geresnių ugdymo (si) rezultatų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Manome, kad projektas iki galo nėra išgrynintas, skubotai parengtas.
2. Atnaujinant programas siūlytume atsakingai atsižvelgti į nacionalinius prioritetus ir strategijas.
Daug abstrakčių sąvokų, todėl nėra konkretumo.
Šiuo metu reiktų nacionalinio lygmens sociologiniais, demografiniais tyrimais pagrįstų argumentų.