Kristina Šulčienė (Šiaulių r. Šilėnų mokykla)

Kristina Šulčienė
Šiaulių r. Šilėnų mokykla
PUG, 1–4 kl. metodinė grupė ir 5–10 kl. metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pritariame

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Nepritariame koncentrų perskirstymui
Penktokams likus pradinėse klasėse mokiniai sunkiau adaptuosis perėję į dalykinę sistemą. Iškyla socializacijos, bendravimo problemos. 5 klasė puikiai tinka adaptacijai, prisitaikymui, todėl ji neturėtų būti priskiriama pradinėms klasėms.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Nepritariame vertinimui 4 lygiais.
Pažymys motyvuoja, jis aiškiai suprantamas ir mokiniams, ir tėvams

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame.
Vaikai per maži išlaikyti dėmesį, susikaupti, tokio amžiaus vaikams mokomieji užsiėmimai turėtų vykti ne pamokų forma.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame.
5 klasė puikus laikas mokinių adaptacijai, per tuos metus mokiniai prisitaiko prie naujos dalykinės sistemos, susipažįsta su mokytojais. Dar vienerius metus būdami pradinėse Nepritariame. Dar vienerius metus būdami pradinėse klasėse mokiniai praranda galimybę įgyti naujų kompetencijų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Dorinio ugdymo programa vis tik turėtų būti tik kaip etikos dalykas. Tikybos mokykloje neturėtų būti mokoma.
2. Pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programose daugiau dėmesio skirti Lietuvos gamtos pažinimui.
1. Šalyje, mokyklose daugėja imigrantų, mišrių šeimų tuo pačiu ir įvairioms religinėms konfesijoms priklausančių vaikų. „Klasės krepšeliai“, net ir specialistų trūkumas, nesudaro galimybės religinių mažumų atstovams pasirinkti savo tikėjimo tikybos pamokų (ypač mažose mokyklose).
2. Tokio amžiaus vaikams (7–10 m.), turėtume daug daugiau dėmesio skirti gamtos pažinimui (savo krašto gyvūnijai, augmenijai ir kt.), Lietuvos geografijai (upės, miestai ir t.t.), per daug plačiai apimamas istorijos kursas, pasaulio geografija.
Pasaulio pažinimo programa per daug plati 7–10 metų vaikams. Per 4 metus jie turi įgyti pagrindus: gamtos, geografijos, istorijos, fizikos, biologijos, žmogaus anatomijos srityse ir tik per 2 savaitines pamokas! Norėdami aprėpti visą pasaulį mes pamirštame pamatyti tai, kas yra šalia mūsų.