KOKIE MOKYMAI RENGIAMI ATNAUJINTO TURINIO DIEGIMUI?

Siekiant užtikrinti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio diegimą ir suteikiant pagalbą švietimo bendruomenei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, NŠA organizuoja įvairius mokymus, kuriuose dalyvauja beveik 8 tūkst. skirtingų grupių atstovų.

Mokymai skirti: 

MOKYKLŲ VADOVAMS: pasirengimas dirbti diegiant atnaujinamas BP, stiprinamos mokyklų vadovų mokymo ir mokymosi lyderystės kompetencijos, kuriami gebėjimai tapti geresniais mokymo ir mokymosi lyderiais savo mokyklose, veiksmingiau įgyvendinti ugdymo turinio reformą. 

SAVIVALDYBIŲ KOMANDOMS:  nagrinėjami atnaujinamo ugdymo turinio aspektai, strateginis planavimas, pokyčių valdymas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant atnaujiną turinį.  

MOKYTOJAMS: gilinamasi į dalykines kompetencijas, dalyko naujoves, skaitmenines mokymo priemones, aptariamas formuojamasis vertinimas, BP atnaujinimo gairės.  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO įstaigų vadovams ir mokytojams: pasirengiama dirbti pagal atnaujintą programą. 

SUP SPECIALISTAMS: suteikiamos rekomendacijos dėl atnaujinto ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

MOKYTOJAMS: apžvelgiama mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos, pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas, mokomojo dalyko vertinimo ypatumai, įtrauktis ir švietimo pagalba, tinklo, besidalijančio gerąja patirtimi, kūrimas.