Kęstutis Mikolajūnas (Lietuvos tėvų forumas)

Kęstutis Mikolajūnas
Lietuvos tėvų forumas

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Lietuvos tėvų forumas, susipažinęs su BUT atnaujinimo gairėmis, nepritaria joms.
Lietuvos tėvų forumas, susipažinęs su BUT atnaujinimo gairėmis, nepritaria joms.
1. Struktūrinė reforma, apimanti ugdymo ankstinimą bei priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo pakopas turėtų būti parengta atskirai, prieš BUT atnaujinimą. Dabar trūksta pagrindimo, kodėl būtent tokia struktūra, kuo grindžiamas gamtamokslinių dalykų jungimas, kodėl keičiami atskirų dalykų mokymo etapai bei trukmė. Reikalinga išsami analizė, tokio pokyčio kaštų bei finansavimo modelio parengimas.
2. Pritariame, kad BUT atnaujinimą turėtume pradėti nuo ugdymosi rezultatų. Dokumente pateikta gan išsami analizė, tačiau skurdžiai pateiktas BUT modelis, nepateikti kompetencijų bei raštingumų apibrėžimai. Raštingumai, kaip ugdymosi rezultatai, nesusieti su 8 ugdymosi sritimis. Pavyzdžiui, kultūrinis bei finansinis raštingumai nepaminėti nė vienoje ugdymosi srityje. Kadangi BUT modelį sudaro nesusietos dalys, kaip 5 kompetencijos, 8 raštingumai ir 8 ugdymosi sritys, tai modelis yra sudėtingas, kurį suvokti ir įgyvendinti bus taip pat sudėtinga.
Siūlome rezultatus apibrėžti tik išsamiai išdiskutavus su visuomene iš kurios ir turėtų ateiti užsakymas, kokį rezultatą įgyvendina mokykla. Diskusija labai reikalinga ne tik ugdymo rezultatų užsakymo suformavimui, bet ir visų suinteresuotų šalių sutelktam veikimui rengiantis reformai, ją įgyvendinant bei atnaujintos mokyklos nuolatiniam rezultatų siekimui.
3. BUT atnaujinimui įgyvendinti reikalingas reformos modelis su reikalingų resursų, laiko ir lėšų numatymu. Labai svarbu, kad ugdymo turinys būtų atnaujintas, tačiau dar svarbiau, kad parengtas naujas/atnaujintas turinys būtų įgyvendinamas: išbandomas pilotiniuose projektuose, tobulinamas, numatant reformos rodiklius bei jų stebėseną. BUT gairės atskirai nuo reformos įgyvendinimo projekto praranda savo prasmę.
4. Rengiant BUT modelį, siūlome karkasą formuoti su sąsajomis su karjera bei darbo pasauliu, pavyzdžiui bendrosiomis kompetencijomis. Mokykla turėtų siekti būti atvira, o ugdymo rezultatus komunikuoti suprantamai plačiai visuomenei ir ypač darbo pasauliui.