Janina Vildžiūnienė, Virginija Vaitekūnaitė ( KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RUSŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS )

Janina Vildžiūnienė, Virginija Vaitekūnaitė
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RUSŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS
10

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Suderinti dalykų bendrąsias ir egzaminų programas, kad būtų aišku, kiek ko išmokti, kad pasirengti egzaminui.

Perkrautos programos.
Einama į plotį, bet ne į gylį, todėl nespėjama, forsuojama, užduodama daug namuose.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Egzaminų metu yra tikrinamos dalyko žinios, gebėjimai.
Kaip patikrinamos, įvertinamos bendrąsias kompetencijos? Kaip tai padaryti?

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Peržiūrėti programas iš esmės, sukonkretinti, pritaikyti mokinių amžiui.

Programos perkrautos, plačios, yra visai nereikšmingų dalykų, arba labai sudėtingų dalykų.
Kai kurių dalykų programos neatitinka mokinių amžiaus, per sunkūs dalykai, kūriniai, jų per daug.
Rusų kalbos (II užsienio kalbos) netinkami vadovėliai, per sunkūs, nėra sistemos.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1.II užsienio kalbą pradėti mokyti nuo V klasės.
2. II užsienio kalbai skirti tiek pat val. kaip ir pirmajai.

1. Šiuolaikiniam žmogui reikia mokėti daugiau kalbų.
2. Ieškant darbo visur reikalaujama II užsienio kalbos.
3. Mokiniai laiko tokio pat lygio egzaminus kaip ir I užsienio kalbos.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Sukonkretinti vertinimo kriterijus.
Skirtingose mokyklose gali būti skirtingai vertinamas tas pats darbas, nes nėra pateikti tikslūs vertinimo kriterijai.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariam .

1. Vaikai ne visi yra pakankamai subrendę.
2. Yra vietovių, kur mokiniai gyvena toli nuo mokyklos ir jiems reikia anksti keltis.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariam.
Pakanka laiko, kad įsisavintų pradinio ugdymo dalykus.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nepritariam.

Jau dabar abiturientai baigia mokyklas turėdami 18-19 metų.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

1. Suderinti dalykų programas respublikiniu lygiu.
2. Parengti atskirų dalykų mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į dalykų integraciją.

Kitaip integruoti neįmanoma.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Turi būti suderintos dalykų programos respublikiniu lygiu.
Turėtų būti parengta atskirų dalykų mokomoji medžiaga atsižvelgiant į dalykų integraciją.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Atsisakyti dorinio ugdymo valandų.
1.Šio dalyko temas mokytojai integruoja į kitus dalykus.
2. Dorovės temomis, kaip ir lytiškumo, prevencijos, diskutuoja klasių susirinkimų metu

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Galėtų būti daugiau pasirenkamų dalykų.
Vyresnių klasių mokiniai dažnai turi pageidavimų, tačiau kaimiškose vietovėse nėra specialistų, kurie dėstytų tuos dalykus.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Nepritariame.
1. Egzaminų programos yra plačios, todėl dar gilintis į kitus dalykus paprasčiausiai pritrūktų laiko.
2. Mokiniai gali gilinti gebėjimus šiose srityse individualiai, lankydami įvairius užklasinius būrelius, mokyklas

6. Kita