Janina Šalkauskytė (Telšių „Džiugo“ gimnazija)

Janina Šalkauskytė
Telšių „Džiugo“ gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Nesimato visuminių argumentų dėl atnaujinimo. Dermė tarp dokumentų ir institucijų. Bendrosios kompetencijos turi derėti su dalyko kompetencijomis, integruojamomis programomis. Visa tai didina mokymosi krūvius, bet neduoda rezultato.
1. Įvardintos priežastys yra tinkančios bet kuriam laikmečiui. Dėl gilesnių priežasčių įvardinimo nesitarta su edukologijos mokslininkais, nesiremta nacionaline patirtimi. Atnaujinat ugdymo turinį būtina atsižvelgti į Lietuvoje galiojančius dokumentus, tyrimus.
2. Neaišku, kuris dokumentas yra pagrindinis, o kurie yra iš jo išplaukiantys. Skirtingos sąvokos.
3. Naikinti visas integruotas programas ir jas konkretinti dalykų turinyje.
4. Nesilaikoma lygiuose apibrėžtų kriterijų su mokinių pasiekimų vertinimu.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Nesimato visuminio kompetencijų įvardinimo. Atsiranda nauja sąvoka raštingumas.Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Kodėl raštingumas atsiranda šalia kompetencijų. Kokiu pagrindu sukurtas ir patvirtintas raštingumų bei kompetencijų sąrašas. Trūksta argumentacijos. Turi pasimatyti valstybinis poreikis, o ne grupių.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Nepilnai buvo įsigilinta į 2008 metų programas. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
1. Komunikacijos stoka.
2. Nesilaikyta apmokymų hierarchijos (Švietimo sk., dalykinės mokytojų asociacijos, mokyklų vadovai, metodinės grupės, dalyko mokytojai).
3. Jei tai yra privaloma visoms mokyklos, neskirtas finansavimas naujovių įgyvendinimui (nauja švietimo paradigma o klasės aplinka nepakitusį naujų metodų įgyvendinimui).

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Nesuprantami, nekonkretūs. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Išsaugoti dalykinę sistemą. Apibrėžti labai konkrečiai dalykų ir atskirų sričių, programų integraciją. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Perkrautas turinys, dubliavimas, integravimo imitavimas. Vertinimo problema. Nebeaišku ko ir kiek mokyti(is).

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Permąstyti kas yra Bendrasis ugdymas. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Nėra aišku iš pateiktų argumentų profiliavimo svarba.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Parengti vieningą vertinimo tvarką. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Nėra susitarta ką mes vertinam. NMVA – daugelyje vertintų mokyklų nuo pat išorės vertinimo pradžios viena iš tobulintų sričių yra vertinimas. Vieningos vertinimo tvarkos nėra.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Spragoms likviduoti,
Nes į gimnaziją ateina iš skirtingų mokyklų, mokosi iš skirtingų vadovėlių, skirtinga vertinimo sistema.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Pagalbos nereikėtų.
Jei būtų teminė ir programų integracija jau aiškiau apibrėžta dalyko turinyje.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Ne.
Jau ir taip liko 8 privalomi dalykai,

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Ne.
Nes nėra atsakomybės mokinių už pasirinkto dalyko mokymąsi, jo atsisakoma.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Ne.
Mokykla pati sudarydama ugdymo planą ir matydama poreikį gali numatyti didesnį valandų skaičių.

6. Kita

programų atnaujinimą grįsti finansavimu. Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.
Pritariu bendrojo ugdymo tarybos pasiūlymams bei Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo kreipimuisi.