Irena Vaičiulienė, Irma Gorytė, Daina Augaitienė (Bazilionų MDC)

Irena Vaičiulienė, Irma Gorytė, Daina Augaitienė
Bazilionų MDC
Metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Argumentuoti bendrųjų programų atnaujinimo būtinumą.
Remiamasi užsienio valstybių patirties kopijavimu ir hipotetinėmis frazėmis.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Kurti nacionalinį kompetencijų modelį, ugdantį pilietį, gebantį aktyviai prisidėti prie nacionalinės kultūros tęstinumo ir plėtotės.
Turėtume aiškią viziją, kokius nacionalinius interesus gina Lietuvos švietimo sistema.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Formuoti emocinį raštingumą.
Mokiniai turi gebėti spręsti ir asmenines, ir globalias problemas.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Sukurti sąlygas visoms ugdymo įstaigoms (ir kaimo), leidžiančias naudotis kolegijų, universitetų ir kitų įstaigų laboratorijomis.
Ugdymo turinio kokybiškas įgyvendinimas ir skirtumų tarp kaimo ir miesto mažinimas. Regioninės politikos įgyvendinimas.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Teikti kryptingą ir profesionalią pagalbą visiems specialiųjų poreikių mokiniams.
Emocinių gebėjimų stiprinimas būtinas šiuolaikinėje mokykloje.
Pagalbos specialistų poreikio užtikrinimas.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Suteikti galimybę pačioms mokykloms pasirinkti integruotą kursą ar atskirus dalykus.
Galimybė tinkamai panaudoti žmogiškuosius išteklius, siekiant tenkinti visuomenės poreikius.
Sudėtinga įsigilinti į dalyką, taikant integruotą mokymą, siekiant aukštų rezultatų konkrečioje srityje.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

1. Kraštotyrinė veikla.
2. Leidybinė veikla.
3. Lituanistinė veikla.
Mokykla turi patirties nurodytose srityse: leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas ,,Padubysio kronikos“, mokyklos rūpesčiu išleistas B.Mejerytės romanas ,,Jonė“, kuriamas R.Ozolo lituanistikos centras, bendradarbiaujama su Šiaulių miesto P.Višinskio biblioteka kūrinių skaitmeninimo klausimais.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Tinkamas finansavimas.
Tarpdalykinėms veikloms organizuoti reikalingos priemonės.
Ugdomoji veikla gali būti organizuojama už mokyklos ribų, kviečiami lektoriai ir etc.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Nuoseklus programos įgyvendinimas.
Seka: mokytojų kvalifikacija, šiuolaikinės priemonės ugdymui, pakankamas finansavimas, visuomenės švietimas, atsakingas politikų požiūris.