Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija)

Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
Antros užsienio kalbos mokytojos metodininkės ir mokytoja ekspertė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Antros užsienio kalbos mokymas vidurinio ugdymo programoje turėtų būti pravalomas
1. Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekte akcentuojama daugiakalbystė, tačiau antra užsienio kalba priskiriama prie laisvai pasirenkamų dalykų ir pagal dabartines egzistuojančias tendencijas antrai užsienio kalbai gresia išnykimas viduriniame ugdyme.
2. Antra užsienio kalba suteikia žmogui platesnes galimybes realizuoti save daugiakultūrinėje Europoje.
3. Tik vienos užsienio kalbos (anglų k. ) mokymasis riboja galimybes bendrauti, keliauti, studijuoti ir įsidarbinti.
4. Baigęs vidurinę mokyklą mokinys turėtų būti visapusiškai išsilavinęs ir įvaldęs daugiau nei vieną (pvz.,anglų) kalbą.