Eimutis Karčiauskas (Kauno Technologijos universitetas, Informatikos fak.)

Eimutis Karčiauskas
Kauno Technologijos universitetas, Informatikos fak.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Programavimas paskutinėse klasėse turi būti mokomas prisilaikant naujausių laikų metodikų ir naudojantis šiuolaikinėmis priemonėmis
Universitetams tenka permokyti net ir gerus abiturientus

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pilnai atnaujinti programavimo mokymą
Mokiniai įgaus visai kitą programavimo supratimą, suderinamą su universitetiniu specialistų ruošimu.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Pranešimas kompiuterininkų dienose https://www.liks.lt/wp-content/uploads/kodi2017/KoDi2017-leidinys-el-versija.pdf (žiūrėti nuo 62 psl.)
Būtina keisti dabar mokyklose vyraujančią 1990-1995 metų programavimo metodiką.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Turime paruošę metodiką, pavyzdžius, mokomuosius uždavinius ir atitinkamas priemones
Galima pradėti nuo 2019 metų rudens,

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita