Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai – beveik 100 mokytojų ir mokslininkų

Gegužės 11 d. darbą pradėjo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) 1-10 klasėms atnaujinimo darbo grupės.  Konkurso būdu buvo atrinkti 95 mokytojai bei mokslininkai, kurie atnaujins programas.

Suformuotos 9 programų rengėjų grupės pagal ugdymo sritis: pradinio, dorinio, kalbinio, matematinio, informatikos, socialinio, gamtamokslinio, meninio, sveikatos ir fizinio.  Jos dar suskirstytos į pogrupius pagal dalykus: etika, tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių gestų kalba, tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), užsienio kalba (pirmoji), užsienio kalba (antroji), matematika, informatika, socialinis ugdymas, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, ekonomika ir verslumas, gamtamokslinis ugdymas, biologija, chemija, fizika, technologijos, dailė, muzika, teatras, šokis, fizinis ugdymas, socialinis (emocinis, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai) ugdymas ir žmogaus sauga.

Grupės rengs kiekvieno mokomojo dalyko programas, remdamosi Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairėmis bei bendradarbiaudamos su nuo kovo mėnesio dirbančiais mokslininkais, rengiančiais komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymo raidos aprašus.

Grupių darbą koordinuos Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, taip pat į grupių darbus įsitrauks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai.

Programų projektus numatoma parengti ir pradėti svarstyti lapkričio mėnesį.  

Numatoma, kad atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022-2023 mokslo metais.

Vėliau bus paskelbta atranka ir potencialiems atnaujinamų vidurinio ugdymo programų (11–12 kl.) rengėjams. Vidurinio ugdymo programos bus pradėtos atnaujinti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Bendrųjų ugdymo programų (BUP) 1-10 klasėms atnaujinimo darbo grupių sudėtį rasite čia.