Danutė Valiūnienė (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija)

Danutė Valiūnienė
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Pilnai užtektų viduriniame ugdyme mokytis 5-6 dalykų, reikėtų dorinį ugdymą (kurį galbūt būtų tikslingiau viduriniame ugdyme pervadinti į religijas ir etiką), menus, technologijas ir kūno kultūrą (kaip yra daugelyje šalių) padaryti pasirenkamaisiais.
Mažiau privalomų dalykų, tačiau suteikti galimybę mokytis ne į „plotį“, bet į „gylį“, tuomet nebereikėtų „šuoliuoti“ per temas, o būtų laiko į jas įsigilinti. Manau, tikslinga galbūt netgi būtų apklausti mokyklų bendruomenes dėl dorinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros privalomumo – nemaža dalis mokinių šiuo metu laiko tai laiko švaistymu… O dorinį ugdymą viduriniame ugdyme būtų tikslingiau pervardinti į religijas, nes pasaulis globalėja, todėl manau reikia suteikti mokiniams kitokių žinių, o ne toliau gilintis tik į vieną religiją.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Prie laisvai pasirenkamųjų dalykų prijungti dorinį ugdymą, menus, technologijas ir kūno kultūrą.
Manau, kad šių dalykų privalomas mokymas turėtų būti tik pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Viduriniame ugdyme reikėtų koncentruotis į tuos dalykus, kurių mokiniams reikėtų jų ateities siekiams, karjerai. Todėl reikėtų stiprinti mokyklose karjeros planavimą ir profesinį orientavimą, tam skiriant etatinį darbuotoją.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Vadovėlius reikėtų visus (arba daugumą jų) suskaitmeninti.
2. Sumažinti integruojamų programų skaičių arba netgi visai atsisakyti jų privalomo integravimo, o pateikti mokytojo nuožiūrai ir pasirinkimui, ką jis galėtų ir gebėtų integruoti pagal savo dalyką.
3. Sumažinti privalomų dalykų skaičių pagrindiniame ugdyme.
1. Sutaupomos lėšos, saugomi miškai, ekologiška, atsiradus pasikeitimams – nesunku pakeisti vadovėlių turinį. Interaktyvu, Z kartai įdomiau, didintų jų motyvaciją.
2. Mokytojai privalo šiuo metu integruoti daugybę programų, tačiau kartais esti taip, kad dalykas toks, jog nelabai pavyksta natūraliai integruoti. Tuomet mokytojas formaliai parašo arba bando „pritempinėti“, nes reikia. Ar tai duoda naudos? Manau, kad ne.
3. Šiuo metu pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjime mokiniui įrašoma 18 dalykų + socialinė-pilietinė veikla! Ar įmanoma vaikui GERAI išmokti visus šiuos dalykus? Todėl ir einama apčiuopomis, mokoma visko po truputį, bet tiesiog nėra laiko įsigilinti, analizuoti, diskutuoti per pamokas. Tiesiog nėra laiko! Manau, užtektų 10 privalomų dalykų, kai kuriuos šiuo metu esančius dalykus galima būtų sujungti, integruoti vienas į kitą.