BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO ISTORIJA (1989-2018)

Bendrųjų programų kūrimas ir jų atnaujinimas – nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, prasidėjęs dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsiantis iki šiol (žr. lentelę). Bendrosios programos rengiamos, turint aiškią Mokyklos viziją, ugdymo sričių ir dalykų sampratas, ugdymo turinio (plačiąja prasme) gaires.

Bendrųjų programų paskirtis – laiduoti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę visose šalies mokyklose. Bendrosios programos nusako ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), taip pat tai, ko ir kaip turėtų mokytis mokiniai, kad įgytų jiems būtiną žinojimą ir supratimą, išsiugdytų esminius gebėjimus ir vertybines nuostatas. Šiais dokumentais apibrėžiami bendrieji ugdymo principai ir gairės, nužymimi siektini rezultatai (pasiekimai), o mokyklų bendruomenės raginamos remtis jais kūrybiškai – „pagal savo poreikius, siekius ir galimybes“ – ir pritaikyti Programas savo reikmėms.

Bendrųjų programų rengimą nuo 1990 m. koordinavo Švietimo ir mokslo ministerija drauge su dabartiniu Ugdymo plėtotės centru (anksčiau – PMTI, PI, ŠPC). Į bendrųjų programų kūrimą įtraukiama plati švietimo bendruomenė – mokslininkai, menininkai, švietimo ekspertai, pedagogai, tėvai, mokiniai, atsižvelgiama į mokytojų asociacijų, mokytojų, nepriklausomų ekspertų pastabas ir siūlymus, tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatus, tarptautinę patirtį, ES švietimo dokumentus.

2012 m. baigėsi 2003-2012 m. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo laikotarpis. Nuo to laiko formuluojami nauji (pakoreguoti po 2008 m. ir 2011 m. bendrųjų programų kaitos) nacionalinio lygmens strateginiai raidos tikslai: Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012 m.), Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (2013 m.), 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa (2012 m.). Ugdymo turinio kaitą lemia ir 2016 m. patvirtinti Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas ir Geros mokyklos koncepcija.

Ugdymo turinio atnaujinimo procesas vyksta nuolat, paskutinį kartą pavienės programos buvo atnaujintos 2016 m.: Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.

Metai Darbai Žmonės Lėšos
1988 Paskelbta „Tautinės mokyklos“ koncepcija, 1988.12.09.

Žr. https://ml100.ugdome.lt/darbai/Tautine_mokykla-Lietuvos_vidurines_bendrojo_lavinimo_mokyklos_koncepcija-Vilnius-Zinija-1989.pdf

PMTI moksliniai bendradarbiai, mokslininkai,

vad. M.Lukšienė

Už atlyginimą

 

1989 Pradėtos burti mokslininkų, mokytojų, menininkų pajėgos, siekiant sukurti naujas ugdymo turinio programas, vadovėlius, mokymo priemones Šviesiausi Lietuvos protai,

vad. M.Lukšienė, koordinavo PMTI Švietimo pertvarkos laboratorija

Talka
1989 – 1990 Parengtos mokyklų tipų (ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio, suaugusiųjų) koncepcijos. Žr. https://ml100.ugdome.lt/darbai/TAUTINE_MOKYKLA-I.pdf

 

Parengtos ugdymo pakopų ir dalykų turinio koncepcijos. Žr.: https://ml100.ugdome.lt/darbai/TAUTINE_MOKYKLA-II.pdf

PMTI moksliniai bendradarbiai, mokslininkai, mokytojai

 

 

PMTI moksliniai bendradarbiai, mokslininkai, mokytojai, menininkai, intelektualai

Už atlyginimą,

Talka

 

Už atlyginimą,

talka

1990 – 1991 Parengtos ikimokyklinio ugdymo programos (II alternatyvos)

Parengtos pradinio ugdymo dalykų programos (po II-III alternatyvas)

 

Konkurso keliu atrinktos geriausios pradinio ugdymo bendrosios programos (paskelbtos kaip eksperimentinės, bandomosios)

PMTI moksliniai bendradarbiai, mokslininkai

 

 

PMTI moksliniai bendradarbiai, mokslininkai, mokytojai

Už atlyginimą,

Talka

 

Už atlyginimą,

Talka

1992 Sukurta Lietuvos bendrojo ugdymo koncepcija (vad. M.Lukšienė, D.Kuolys). Žr.: http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/koncepcija1.htm

Patvirtintos ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos programos

Pedagogikos instituto, ŠMM darbuotojai, AM mokslininkai,  intelektualai

 

Pedagogikos instituto bendradarbiai, mokslininkai, mokytojai

Už atlyginimą,

Talka

 

Už atlyginimą,

Talka

1994 Parengtos „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos“ (projektai).  Žr.:

https://ml100.ugdome.lt/darbai/BP_1994/MOKYKLOS_SAMPRATA-Bendrosios_progamos_1994.pdf

Rengėjai – Pedagogikos instituto, ŠMM darbuotojai, AM mokslininkai,  intelektualai.

Prieiga per internetą:

https://ml100.ugdome.lt/darbai/BP_1994/MOKYKLOS_SAMPRATA-Bendrosios_progamos_1994.pdf

Už atlyginimą,

Talka

 

1997 Patvirtintos „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos“ (1994 – ųjų redakcija) https://ml100.ugdome.lt/darbai/MOKYKLOS_SAMPRATA-Bendrosios_programos_1997.pdf Rengėjų pavardės nenurodytos, nes buvo laikomasi nuostatos, jog Valstybės ugdymo turinys nėra kieno nors nuosavybė

Redakcinė komisija – Ž.Jackūnas, D.Kuolys, M.Lukšienė

Už atlyginimą,

Talka

 

1998 Parengti „Bendrojo išsilavinimo standartai. 1 – 10 klasės“. 1 ir 2 dalys. (Projektai) Rengėjai – Pedagogikos instituto bendradarbiai, ŠMM darbuotojai, AM mokslininkai,  intelektualai

Redakcinė komisija – P.Gudynas, Ž.Jackūnas, M.Lukšienė,

Už atlyginimą,

Talka

2003 Parengtas bendras leidinys „Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas“ Rengėjai  – ŠPC darbuotojai, mokslininkai, mokytojai.

Redakcinė grupė (BUT): P.Gudynas, D.Kuolys, E.Pranckūnienė

Redakcinė grupė (ŠPC): M.Bareikienė, Ž.Jackūnas, V.Jonynienė ir kt.

Už atlyginimą,

Talka

2008

 

Parengtos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Žr.: https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7400  (Vad. E.Motiejūnienė) Rengėjai  – ŠPC darbuotojai, mokslininkai, mokytojai.

Redakcinė grupė: E.Motiejūnienė (vad.) ir kt.

Už atlyginimą,

Pagal autorines sutartis

2011

 

 

Parengtos Vidurinio ugdymo bendrosios programos, žr. http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas Rengėjai  – ŠPC darbuotojai, mokslininkai, mokytojai

Redakcinė grupė: E.Motiejūnienė (vad.) ir kt.

Už atlyginimą,

Pagal autorines sutartis

2011 Parengtos Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendroji programa. Žr.: http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Kalbos_2_priedas.pdf Rengėjai – mokslininkai, UPC darbuotojai, mokytojai Pagal autorines sutartis.
2014 Parengta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, žr. https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf Rengėjai – mokslininkai, UPC darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, psichologai Pagal autorines sutartis
2015 Parengta Geros mokyklos koncepcija. Vad. V.Vaicekauskienė. Žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe Rengiant dalyvavo: VU, VDU mokslininkai, NMVA, UPC darbuotojai, mokytojai Pagal autorines sutartis.

Už atlyginimą

2015

 

 

Parengtas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas. Vad. E.Motiejūnienė, O.Monkevičienė. Žr.: http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf Rengiant dalyvavo: ŠMM, UPC darbuotojai, mokytojai, mokslininkai Pagal autorines sutartis.

Už atlyginimą

2016 Parengtos Lietuvių kalbos Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Pradinio ugdymo, Žr. https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7403 ; Pagrindinio ugdymo, Žr.:

https://duomenys.ugdome.lt/saugykla/Bendrosios_programos/Pagrindinis_ugdymas/Lietuviu-k-ir-lit-pagrindinio-ugdymo-bendroji-programa.pdf

Rengėjai – UPC darbuotojai, mokslininkai mokytojai.

 

 

Pagal autorines sutartis.

Už atlyginimą

2016

 

Parengta Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji programa.

Žr.: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrus/med=146/781

Rengėjai – 28 asmenų, atstovaujančių įvairioms institucijoms ir organizacijoms, darbo grupė

 

Talka