Aušra Urbaitytė (Kauno technologijos universitetas (KTU))

Aušra Urbaitytė
Kauno technologijos universitetas (KTU)
6 asmenų grupė
KTU informatikos fakultete dirbantys doc. Ramūnas Kubiliūnas, doktorantė Aušra Urbaitytė ir dirbę doc. Kazys Tomas Baniulis, doc Vytautas Reklaitis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pridėti IT taikymą
Gairėse numatytos pagrindinės bendrųjų programų atnaujinimo veiklos. Pirma, tokios veiklos kaip ugdymo organizavimo modelių rengimas, mokymosi išteklių rengimas pasirinktam ugdymo valdymo moduliui, mokinių vertinimo būdų kūrimas neišvengiamai bus vykdomos IT priemonėmis. Tuo tarpu, 15-kos puslapių apimties Gairių dokumente, kuriame išsamiai pristatomos edukologų veiklas, terminas „informacinė technologija“ nesutinkamas išvis. Gairėse reikia surasti jam vietas. Antra, kadangi Gairėse numatyti bendrųjų programų aukštesni gebėjimų bei kompetencijų ugdymo tikslai, reikia siekti įgyvendinti technologija sustiprintą mokymą (Technology Enhanced Learning). Mokytojai ir dėstytojai, norėdami parengti technologija sustiprintą mokymą, privalės parengti tokiam mokymuisi reikalingus išteklius, juos išbandyti ir nuolat papildyti nauju turiniu bei naujomis vertinimo užduotimis.
Tokią daugiau technologiškai negu edukologiškai orientuotą viziją į bendrųjų programų atnaujinimą turi KTU informatikos fakultete dirbantys doc. Ramūnas Kubiliūnas, doktorantė Aušra Urbaitytė ir dirbę doc. Kazys Tomas Baniulis ir doc. Vytautas Reklaitis.
Siekiant užtikrinti asmens, visuomenės ir valstybės gerovę iškyla būtinybė peržiūrėti ugdymo turinį atsižvelgiant į jam keliamus naujus reikalavimus:
• Asmens ir visuomenės poreikius ir lūkesčius;
• mokslo vystymąsi, atradimus ir pasiekimus;
• sparčiai tobulėjantį pasaulio edukologijos mokslą;
• šiuolaikinių mokinių ugdymosi tikslus ir galimybes.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Gairių 7 psl. pertvarkos uždaviniuose sakinį: „Parengti įvarius ugdymo organizavimo modeliui siekiant visų mokinių įtraukties“ (papildyti IT taikymo modeliais).
8 psl. – atsisakyti neesminio ir nebeaktualaus turinio, sudarant sąlygas gilesniam išmokimui (papildyti IT metodais gilesniam išmokimui).
9 psl. – pertvarkos uždaviniuose Įrašyti apie naujus mokymosi, savikontrolės ir kontrolės (vertinimo) metodus taikant IT.
Atsižvelgiant į IT tendencijas svarbu, jog ir ugdymo turinyje, mokymosi procese atsispindėtų IT taikymas ir taikant IT būtų skatinamas gilesnis žinių įsisavinimas. Svarbu, jog mokymosi procese didžiausias dėmesys būtų skiriams ne žinių įgijimui, o jų supratimai, įsisavinimui.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Tikslinti: Sutelktumo (angl. focus), Nuoseklumo (angl. coherence) ir Dermės (angl. alignment) (Perkeliamumo (angl. transferability)) principus.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas yra neatsiejama mokymosi proceso dalis, todėl ši dalis turėtų būti skatinama ir nuosekliai tobulinama, taikomi efektyvūs principai.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita