Aurelija Mickevičiūtė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Aurelija Mickevičiūtė
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Nepritariame pasiekimų vertinimui lygiais.
Dešimtbalė sistema aiški ir motyvuojanti mokinius.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Siūlome pradėti privalomą ugdymą nuo 6 metų.
Dauguma vaikų dar nepasiruošę fiziškai ir emociškai.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Nepritariame.
Bendrosios programos ir yra tam, kad apibrėžtų ir užtikrintų vienodą ugdymo turinį visose Lietuvos mokyklose.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Integracija vyksta,

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Galvojame, kad projektas iki galo nėra išgrynintas, skubotai parengtas.
2. Manome, kad optimizuojant temų skaičių būtina tartis su mokytojais dalykininkais.
Daug abstrakčių sąvokų, todėl nėra konkretumo.