Asta Vaitkevičienė (Šiaulių universitetas)

Asta Vaitkevičienė
Šiaulių universitetas
Siūlymą nuo Šiaulių universiteto teikia: doc. dr. Asta Vaitkevičienė; Šiaulių universiteto doc. dr. Vytautas Žalys; Gegužių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Aušra Didžgalvienė.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

EBPO gairėse ateities švietimui nurodytos trys svarbiausios transformuojančios kompetencijos: naujos vertės kūrimo (angl. creating new value), įtampų ir dilemų derinimo (angl. reconciling tensions and dilemas) bei atsakomybės prisiėmimo (angl. taking responsibility). Dokumente teigiama, kad ateities švietimas turi siekti daugiau, nei parengti jaunus žmones darbo rinkai; jis turi ugdyti tokius moksleivių įgūdžius, kuriuos naudodami jie turėtų tapti aktyviais, atsakingais ir įsipareigojančiais piliečiais
Įvertinant iš naujo meninio ugdymo turinį, išsaugoti jame tai, kas pasiteisino, kas meninio ugdymo mokytojams yra priimtina ir ką jie vertina. Meninio ugdymo programų turinys turėtų tapti prasmingas mokiniui, įtraukiantis į realių problemų sprendimą šeimos, mokyklos bendruomenės sociokultūriniame gyvenime, skatinantis kūrybinius iššūkius, gilų mokymąsi ir refleksiją.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Meninio ugdymo programą sudarytų tokios meno rūšys: dailė, muzika, drama, šokis ir medijų menas. Pradiniame ugdyme siūloma tokia meninio ugdymo programos struktūra: dailė, muzika, šokis; pagrindiniame dailė, muzika, šokis arba drama; viduriniame: dailė arba muzika, arba šokis, arba drama arba medijų menas. Penkios meno rūšys suteikia ugdytiniams galimybę mokytis kurti, kurti, reprezentuoti, bendrauti ir dalintis vizualiomis ir konceptualiomis idėjos, išreikšti emocijas ir patirtį.
Šiuo metu meninio ugdymo struktūra yra pakankamai plati ir fragmentuota, ypač aukštesnėse klasėse. Tuo tarpu šokio mokoma tik pradinėse klasėse, nors ši meno rūšis yra nepaprastai efektyvi laikysenai, judesiui tobulinti, ugdyti pagarbą, plėtoti empatiją ir neverbalinę komunikaciją tarp šokio partnerių. Turėtų būti išplėsta galimybė rinktis šokio pamokas pagrindinės mokyklos klasėse. Kiekviena meno rūšis yra orientuota į savitą kūrybos procesą, terminologiją ir unikalų raiškos būdą. Keičiantis tradicinėms meno formoms ir atsirandant naujoms (remiantis naujai atsirandančioms technologijoms) per siaura yra mokyti aukštesnėse klasėse atskirai filmų kūrimo (tai kino režisieriaus specialybė) ar kompiuterinių muzikos technologijų (tai garso režisieriaus specialybė). Šių profesijų bus mokomasi aukštosiose mokyklose. Dabar retas video kūrinys (ar tai būtų reklama, treileris, režisūrinis filmas ir pan.) gali būti sukurtas be tam tikro garso technologijų (garso takelis) išmanymo. Ir atvirkščiai – muzikinis klipas neįmanomas be vaizdo technologijų naudojimo. Šių abiejų dalykų atsiradimą neabejotinai paskatino skaitmeninių garso ir vaizdo technologijų greitas vystymasis, todėl potencialiai galima jų integracija su informacinių technologijų dalyku. Be to daugelis šio amžiaus vaikų dar tik ieško savęs įvairiose meninės raiškos formose, todėl svarbesnis tegul ir ne labai gilus, tačiau pakankamai lengvai pasiekiamas tam tikrų meno produktų kūrimo procesas. Todėl šios meno veiklos formos turėtų būti sujungtos į vieną. Koks tai galėtų būti pavadinimas, dar galima būtų diskutuoti, bet šiuo metu tai labiausiai atspindi multimedijų (arba audiovizualinių) technologijų pavadinimas.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Konkrečiau ir aiškiau apibrėžti spontaniškos, laisvos kūrybos ir žinių santykį dailės pamokose (turėtų būti kiekybiškai ir kokybiškai lygiavertis santykis). Pateikti teminio išplanavimo pavyzdžių mokytojams, kurie padėtų vieną temą plėtoti per visas pradinės mokyklos ar vidurinės mokyklos klases
Dabartinėse meninio ugdymo programose, vadovėliuose yra fragmentiškų dalykų, tarp kurių atrasti ryšį yra sudėtinga. Atnaujinamos programos turėtų pateikti daugiau nuoseklumo, vientisumo.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Siūlytume šalinti iš meninio ugdymo proceso visas kliūtis, kurios trukdo mokinių meninei kūrybai ir patyriminiam meno pažinimui ar mokytojo darbui. Turėtų būti išspręstas meninio ugdymo pamokų finansavimo klausimas, susijęs su priemonių ir medžiagų įsigijimu. Dailės pamokoms turėtų būti skiriama lėšų įsigyti kokybiškų dažų, popieriaus ir teptukų su kuriais vaikams būtų malonu dirbti ir patirti estetinį pasitenkinimą. Muzikos pamokoms, turėtų būti skirta lėšų įsigyti muzikavimo ir muzikos kūrimo priemonių.
Meninio ugdymo pamokose ugdomas estetinis skonis. Mokiniai turi įgyti meninio ugdymo pamokose patirties, kas yra gražu, o kas bjauru; malonu / nemalonu. Šios patirties neįmanoma diferencijuoti su prastomis meninei kūrybai priemonėmis. Priemonių, medžiagų ir įrankių meniniam ugdymui problema aktuali dėl kelių priežasčių: tėvų ir vyresnių vaikų nemokėjimas / nenoras pirkti kokybiškas dailės priemones (galbūt dėl taupymo, o gal pasekmių nesuvokimo); taip pat mokytojo asmeninių finansų ribotumo (mokytojas gali vieną, kitą kartą būti labdaringas, bet jei priemonių nuolatos neparūpina tėvai, nejaugi jis turi jas pirkti mokiniams už savo menką atlyginimą?). Ypač dailės priemonių klausimas aktualus, kai klasėje susirenka nepasiturinčių tėvų vaikai, kuriems nuperkami pigiausi dažai ir nekokybiški teptukai arba ploniausias popierius, tuoj pat sutyžtantis nuo vandeninių dažų. Labai dažnai vaikai iš socialinės rizikos šeimų priemonių dailei iš viso neatsineša į pamokas. Mokinys negali dalyvauti pamokoje, kurioje neturi įrankių ir instrumentų mokytojo suplanuotai patyriminei veiklai. O mokytojas negali pasiekti programinių uždavinių, jei mokinys pamokoje neturi ką veikti. Tuomet krenta mokinio motyvacija, ilgainiui atsiranda apatija ir abejingumas aplinkai, o mokytojas yra priverstas falsifikuoti meninio ugdymo procesą.