Asta garunkšnienė (Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla )

Asta garunkšnienė
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
pradinių klasių mokytojai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Nuo kiekybės – prie kokybės. Neskubant, išsamiai temą gilinti kelias pamokas. Dalį kiekvieno mėnesio pamokų palikti rezervui. Peržiūrėti temas, neperkrauti programų. Taip pat bendrosiose programose nėra mokymosi nuoseklumo, dauguma programų perkrautos. Didesnį dėmesį reiktų atkreipti į ugdymo turinį (gal verta atsisakyti kai kurių temų).
Per mažai dėmesio (valandų) skiriama praktinei veiklai. Dalykinis turinys labai platus (tuomet mokymasis vyksta paviršutiniškai – temos „prabėgamos“), reiktų tiksliai apibrėžti ką konkrečiai reikia mokėti, o su kuo mokinius tik supažindinti. Reikia ugdymosi ir mokymo turinio nuoseklumo nuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokymo ir ugdymo iki gimnazijos klasių.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Bendrosiose programose didesnį dėmesį reiktų skirti finansiniam raštingumui, kritiniam mąstymui, verslumui, atsakomybei ugdyti ir IKT
Tai ateities kompetencijos

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

kiekvienoje temoje ,kiekvieno amžiaus grupėje, nustatyti konkrečiai ką turi mokėti mokinys (minimaliam, pagrindiniam ir aukštesniajam lygiui)
nekonkretu, nesuderinta, didelė apimtis

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Individualios pažangos vertinimui – svarbu įvertinti žinias, bei gebėjimą jas pritaikyti . Reikia – apibrėžti pasiekimų vertinimo kriterijus (žinios + gebėjimai), vertinimo rodiklius ar pažymius.
Apibendrinamasis vertinimas – pažymiai. Kaupiamasis balas. Viduriniojo ugdymo programoje.
Nėra veiksmingos mokinių pasiekimų stebėsenos ir pagalbos sistemos, padedančios įveikti mokymosi sunkumus pereinamuoju laikotarpiu (perėjus iš pradinės kl. Į pagrindinio ugdymo koncentrą (6psl.)

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

ne
užtektų, kad būtų suderintos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, turėtų tęstinumą ir nuoseklumą.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

finansinės
prioritetas IKT , o pradiniame ugdyme mes labai vėluojame, negalėdami įsigyti priemonių. Neturime specialistų priežiūrai.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita