Areta Skukauskienė (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras)

Areta Skukauskienė
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

3.3.1. KONKRETINTI punktą
„Mokykloms teikti kryptingą ir profesionalią pagalbą gerinant mokymosi sunkumus
patiriančių mokinių mokymąsi.“

3.3.2. SUKONKRETINTI KOKIU BŪDU „Stiprinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą, integruojant į ugdymo sričių ir dalykų turinį.

3.3.1. Neaišku kas, kaip, kada kokiu būdu tektų.
3.3.1. ALOGIZMAS:
Uždaviniai numato „Stiprinti …integruojant į ugdymo sričių ir dalykų
turinį.“, tačiau žemiau rašoma: „Diskutuodami apie nepakankamą mokinių pasiekimų lygį, įvardija keletą pagrindinių priežasčių:
• į dalykų ugdymo turinį integruojama pernelyg daug įvairių papildomų programų: sveikatos
ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, alkoholio, tabako, narkotikų prevencijos ir kt.21“

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Adekvačiau įvertinti įtraukiojo ugdymo galimybes ir turimus resursus bei pasirengimą – apspręsti programų pritaikymą įgimtų ar įgytų sutrikimų arba negalią turintiems vaikams.
Šiuo metu mokytojų kompetencijos nepakankamos, mokyklose sąlygos nepritaikytos, reikiamų priemonių stinga, švietimo pagalbos specialistai dirba virškrūvius, nepajėgia kokybiškai atliepti pagalbos poreikio.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita