Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

Ugdymo turinys – tai:

  • ko mokoma ir mokomasi,
  • kaip mokome ir mokomės,
  • kaip stebime ir vertiname mokinių pažangą ir pasiekimus,
  • kokias mokymo ir mokymosi priemones ir aplinkas naudojame.

Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

Bendrųjų programų kūrimo / atnaujinimo istorija

1990 m. Tautinė mokykla. II dalis. Ugdymo turinio koncepcijų projektai
1990 m. Pradinės mokyklos programų projektai
1991 m. Pradinės mokyklos eksperimentinės programos
1992 m. Pradinės mokyklos programos
1991 m. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija
1994 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektas
1996 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. I-X klasės
2000 m. Priešmokyklinio ugdymo koncepcija
2002 m. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
2002 m. Vidurinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai.
2003 m. Priešmokyklinio ugdymo(si) standartas
2003 m. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai
2005 m. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
2008 m. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos
2011 m. Vidurinio ugdymo bendrosios programos
2014 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
2014 m. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
2016 m. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa
2016 m. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa

ESF remiami projektai, prisidedantys prie ugdymo turinio atnaujinimo