Alminutė Martūnienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija)

Alminutė Martūnienė
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Kai kurias naujai siūlomas kompetencijas galima sujungti ir apibendrintai įvardinti.
Kai kurios siūlomos kompetencijos tarsi dubliuojasi: gamtos mokslai neatskiriami nuo technologijų ir inžinerijos, matematinė kompetencija siejasi ir su gamtos mokslų, ir su skaitmenine. Ar įmanoma nuspėti, kokios kompetencijos bus reikalingos po keleto metų?

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Atsisakyti integruojamų gamtos mokslų programų (ypač 8, 9 klasėje).
1. Jau buvo dėstomas integruotas gamtos mokslų kursas 11-12 kl. Ar tikrai pasiteisino? Kai kelis mėnesius mokiniai mokėsi fizikos, po to kelis mėnesius – chemijos, vėliau- biologijos. Nemokėjo nei vieno dalyko pakankamai gerai. Integracija – jei vienos pamokos metu dirba pvz.: du skirtingų dalykų mokytojai, aiškinantys tą pačią temą. O tam reikia derinti atskirų dalykų programas, mokytojų tvarkaraščius ir t.t.
2. Naujų BU programų, vadovėlių, kitų priemonių parengimas, mokytojų apmokymas – užtrunka, reikalauja didelių finansinių išteklių.
3. Gyvename technologijų, inovacijų, mokslo progreso laikais, net siūlote ugdyti naujas kompetencijas (matematinę ir gamtos mokslų bei technologijų ir inžinerijos) ir sujungiate tokius specifinius gamtos mokslus į vieną dėstomą dalyką? Kokie pagrindai būsimiems tam tikrų sričių specialistams?

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Individualios pažangos vertinimas, kai siūlomame dokumente nurodoma „būtina pastebėti net mažiausius pokyčius ir suvokti, kas jiems padeda arba trukdo vykti“, neturi tapti „popierizmu“ – popieriukų besaikiu pildymu, jų saugojimu. Apibendrinamasis vertinimas (ypač baigus ugdymo programą) turi „turėti svorį“.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Ar tikrai reikia?
Reikia konsultuotis su specialistais (pvz.: psichologais). Vaikai skirtingi, anksčiau buvo ir dabar pasitaiko mokinių pirmoje klasėje, kuriems yra 6 m. ar 7,5 m. Tai individualu.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Ar ne per ilgai? 4 (pradinis ugdymas) + 4 (pagrindinis ugdymas) + 4 (vidurinis ugdymas).
Mokyklų tinklas – pradinė mokykla, progimnazija ir gimnazija. Nereikėtų finansinių, materialinių išteklių. Geriau dėmesį skirti ugdymo turiniui, kokybei, priemonių, metodikų rengimui, pagalbai mokykloms.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

4 (pradinis ugdymas) + 4 (pagrindinis ugdymas) + 4 (vidurinis ugdymas).
Mokyklų tinklas – pradinė mokykla, progimnazija ir gimnazija. Nereikėtų finansinių, materialinių išteklių. Geriau dėmesį skirti ugdymo turiniui, kokybei, priemonių, metodikų rengimui, pagalbai mokykloms.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Vis tiek turi būti bendri susitarimai, dokumentai nacionaliniu lygmeniu.
Mokiniai gauna pagrindinio ugdymo pažymėjimą, brandos atestatą. Taigi visi turi gauti įvertinimus. Tam turi būti bendri sutarimai, reikalavimai (ugdymo turinio).

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Pagalba mokytojams: ugdymo programos, metodinė medžiaga, mokymai.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Reikia labai gerai apmąstyti, ar verta atsisakyti pvz.: kūno kultūros? dorinio ugdymo?
Mokiniai mažai judrūs (sėdi prie kompiuterių, su telefonais). Dažnas skundžiamės, jog jie elgiasi nemandagiai. Reikėtų peržiūrėti šių mokomųjų dalykų programas, pateikti metodikas, dalyko perteikimą patrauklesniu padaryti.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Reikia labai gerai apmąstyti, ar verta.
Geriau koncentruotis ties pagrindiniais, „pamatiniais“ dalykais. Kad neatsitiktų taip, jog pasirenkama dėl valandų skaičiaus, nemotyvuotai.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Jei mokinys renkasi motyvuotai, tikslingai – tada galima. Tačiau turi būti parengtos nacionaliniu lygmeniu programos, priemonės, metodinė medžiaga.

6. Kita

1. Lietuva yra stipri savo žmonėmis, jų intelektu. Mokslininkai, tam tikrų sričių specialistai. Pasikartosiu – gyvename technologijų, inovacijų, mokslo progreso laikais, net siūlote ugdyti naujas kompetencijas (matematinę ir gamtos mokslų bei technologijų ir inžinerijos) ir sujungiate tokius specifinius gamtos mokslus į vieną dėstomą dalyką? Kokie pagrindai būsimiems tam tikrų sričių specialistams?
2. Gal reikia koreguoti tai, ką turime? Keisti tai, kas tikrai neveikia?
3. Nustoti dairytis tai į vienos, tai į kitos užsienio valstybės švietimo sistemą. Gal pasiimkite tik tai, kas gali veikti mūsų šalies švietime? Aklai visko perimti nereikia. Reikia ilgalaikės strategijos.