6. Kokie Bendrųjų programų rengimo etapai?

Programų rengimą sudaro keli etapai. Pirmiausia sutarta dėl bendrų ugdymo atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Šie bendri principai įtvirtinti praėjusių metų pabaigoje parengtose Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse. Jose numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis; numatyta, […]

9. Kaip bus užtikrinama dermė tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų?

Pradedame atnaujinimą nuo pradinio ir pagrindinio ugdymo. Vidurinis bus pradėtas vėliau, kai sutarsime dėl vidurinio ugdymo programos sandaros ir įgyvendinimo formos. Paskelbta atranka mokytojams atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, t.y. nuo 1–10 kl., išskyrus dalies mokomųjų dalykų (tautinių mažumų gimtosios kalbos, tikybos, muzikos, dailės, šokio ir teatro, fizinio ugdymo), atnaujinamos visų trijų (pradinio, pagrindinio […]

12. Kodėl rengiamas Kompetencijų raidos aprašas? Kokia jo paskirtis? Kas rengs?

2020 m. vasario mėn. NŠA įdarbinta 13-os mokslininkų grupė, kuri iki gegužės pradžios planuoja pateikti Kompetencijų raidos aprašo pirmąjį variantą diskusijai. Apraše bus numatyta, kaip turi būti ugdomos socialinės emocinės bei sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijos skirtingais vaiko raidos etapais. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, bus rašomos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms. Dėl mokinių […]

MATEMATIKAI SUSITIKO APTARTI MATEMATIKOS BENDROSOS PROGRAMOS ATNAUJINIMO KLAUSIMŲ

2020 m. vasario 26 d. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos (toliau – asociacija) atstovai ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai susitiko aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo klausimų. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos matematikos mokslininkai, pradinių klasių mokytojos ekspertės.

ĮVYKO SUSITIKIMAS SU GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS VADOVAIS

2020 m. vasario 19 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų asociacijų vadovais. Susitikime dalyvavo biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas Simas Ignatavičius, chemijos mokytojų asociacijos prezidentė Daiva Lebednikaitė, fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė ir Vilniaus skyriaus pirmininkė dr. Aušra Kynienė bei Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos koordinatorius, geografijos mokytojų asociacijos […]