prof.hab.dr (HP) Jūratė Rubavičienė (Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Ugdymo mokslų institutas)

I. Siūloma: atsakyti sau į klausimą: Kur pradingo vertybės? p. 2 rašoma “Kompetencijos integruoja žinias, gebėjimus ir vertybes”. Matome tris svarbius aspektus Tačiau grafinėje diagramoje, kurioje pristatomas būsimas Lietuvos švietimo modelis, vertybėms vietos nelieka. Neaišku kurias iš jų gairių autoriai laiko svarbiausiomis. Lygiai taip pat ir kitame skyriuje p.11 kai pereinama prie konkretaus išvardijimo, kalbama tik apie kompetencijas ir raštingumus jų nediferencijuojant, surašant viską į vieną stulpelį . Vertybės neminimos. Tai prieštarauja ne tik Meilės Lukšienės ugdymo filosofIjos nuostatoms, bet ir šiuolaikinėms modernioms kitų šalių ugdymo gairėms (pvz.suomių, latvių) Gal prasminga būtų prisiminti kaip latviai, kurie daug toliau yra pažengę šioje srityje struktūruoja raštingumus, transversalias kompetencijas ir vertybes: Latvių Compulsory Curriculum Framework Proposal of the National Centre for Education, 25.10.2018 https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2018/11/Skola2030-dr.-Zane-Olina-.pdf Mokymosi sritys/Learning Areas Kalbos (Languages); Socialiniai ir pilietiniai mokslai (Social and Civic); Kultūrinis raštingumas ir meninė saviraiška ( Cultural Understanding and Artistic Self-expression); Mokslai (Sciences); Matematika ( Mathematics); Technologijos (Technology); Sveikata ir fizinis aktyvumas (Health and Physical Activity) Transversalūs gebėjimai/ Transversal skills Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas (Critical Thinking and Problem Solving); Kūrybiškumas ir verslumas (Creativity and Entrepreneurship); Mokymasis mokytis ( Self-regulated Learning); Bendradarbiavimas ( Collaboration); Pilietinis aktyvumas (Civic Participation); Skaitmeninis raštingumas ( Digital) Vertybės/ Values Atsakomybė/ stropumas (Responsibility/Diligence); Drąsa/garbingumas (Courage/Honesty); Išmintis/švelnumas (Wisdom/Kindness); Užuojauta/ nuosaikumas (Compassion/Moderation); Savikontrolė/solidarumas (Self-control/Solidarity); Teisingumas/tolerancija (Fairness/Tolerance) Mums nebūtina kopijuoti latvių, tačiau siūloma pasiremti jų struktūravimo pasiekimais. II. Dėl sąvokos 'kultūrinis raštingumas'. Reiktų paaiškinti, kas turima galvoje, kokius konkrečius dalykus apims? Jei apims humanitarinį ugdymą, ar tai reiškia, kad bus įtraukti -dorinis ugdymas, istorija, filosofija, meninis ugdymas? O kur atsidurs geografija? Ar apsieisime be grafų: Socialinis bei humanitarinis ugdymas? Išoriniame diagramos rate kur surašyti pagrindiniai raštingumai stokojama aiškios grafos, kurioje sutilptų humanitarinis ir socialinis ugdymas. Kur yra vieta doriniam ugdymui, istorijai, geografijai ir filosofijai? Ugdymo gairių autoriai , matyt, tikėjosi aprėpti šias raštinguimo dalis pakeisdami ‘kultūrinio raštingumo’ samprata. Tačiau kultūrinis raštingumas, kurį nuolatos akcentavo daktarė Meilė Lukšienė, priskirtinas veikiau transversaliems gebėjimams, nes jis turi pereiti per visus dėstomus dalykus .Todėl ši problema yra diskusinė. Jei gairių autoriai nori palikti kultūrinį raštingumą, juo pakeisti buvusį humanitarinį socialinį ugdymą, būtina pagrįsti, kokie dalykai jį dengs. P.11 vėl iš naujo surašyti raštingumai ir gebėjimai vienas po kito. Bet jau kultūrinis raštingumas neminimas. Nėra ir meninio ugdymo, nei humanitarinio ugdymo. Surašyti raštingumai ir gebėjimai sudaro padrikumo įspūdį. Dar kartą siūlome: Mums nebūtina kopijuoti latvių, tačiau siūloma pasiremti jų struktūravimo pasiekimais. III. Siūlome įvesti trasnversalumo ir multimodalumo sąvokas. Pagrindimas 4 skyriuje

Lina Strumskienė (Marijampolės Sūduvos gimnazija.)

Lina Strumskienė Marijampolės Sūduvos gimnazija. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai • Skatinti mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę formuojant mokyklos ir kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymo turinį. klasėje 30 mokinių… 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA personalizuojant…

Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas)

Vilija Targamadzė Vilniaus universitetas 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir…

Ramunė Juknelienė (Marijampolės ,, Ryto“ pagr. mokykla)

Pagal buvusį projektą ,,DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS"2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. V-689 socialinius ir gamtamokslius paliekam antrarūšiais mokslais, skiriam mažiau val pasiruošimui, o pasekoje bus mažiau ir kontaktinių pamokų. O gal atvirkščiai turėtume , nes geriausius mokslo rezultatus demonstruojančios šalys -Singapūras ,Suomija, Kinija skiria tam sustiprintą dėmesį.

Rimvydas Latvys (Kupiškio rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas)

Rimvydas Latvys Kupiškio rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Peržiūrėti ir patikslinti bendrojo ugdymo programų turinius. 4.2. Mokinių pasiekimų…

Jolita Jukštaitė (VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija)

Jolita Jukštaitė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija Gimnazijos metodinė taryba: 9 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Darbo klasėje vertinimą su stojimu į auštojo mokslo įstaigas susieti tik turint vienodus pasiekimų vertinimo lygius šalies lygmeniu ir įrankius kaip tai…

Virginija Juzukonienė (Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla)

Virginija Juzukonienė Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 1. Integruota gamtos mokslų programa (Integralus gamtos mokslų ugdymas 5 – 8 klasėse) yra tik išbandoma mokyklose, O realūs rezultatai…

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba (Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija)

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai Palikti mokymo pakopų struktūrą 4+4+4 Priešingu atveju neaišku, kiek klasių…